היכן מגישים תביעת גירושין - חלק א

 


מאת עו"ד צפריר אוסטשינסקי
 

מאמר זה מוגש לגולשי אתר משרד עורכי דין אוסטשינסקי כשירות לציבור לשם הגברת המודעות באשר לאחד מן השלבים המקדמיים בסיכסוך גירושין אשר יש לו השלכות כבירות על גורל התיק כולו.
 

הקדמה

אחד הנושאים החשובים בהליכי גירושין בן בני זוג הינו קביעת סמכות השיפוט בענייני הרכוש של בני הזוג.

מן המפורסמות שאינן צריכות ראיה כי מתקיים לעיתים מרוץ סמכויות בין בית המשפט לענייני משפחה לבין בית הדין הרבני בשאלת סמכות השיפוט בענייני רכוש. כלומר היכן יתנהל הדיון בסוגיות הרכושיות העומדות בין בני הזוג.

בשאלת הגירושין עצמה של בני זוג יהודיים אין מחלוקת באשר לסמכות השיפוט הייחודית הנתונה לבית הדין הרבני בלבד.


הסמכות המקבילה של בית המשפט למשפחה ובית הדין הרבני

בשאלות נוספות שעולות בהליך הגירושין כגון חלוקת רכוש, מזונות ילדים, מזונות אשה, הסדרי ראיה וכיוב' קיימת סמכות מקבילה בין הערכאות השיפוטיות השונות – בית המשפט לענייני משפחה ובית הדין הרבני.


למרוץ הסמכויות שבין בית המשפט למשפחה ובית הדין הרבני, יש כללים ברורים שרק עמידה דווקנית ומקצועית תבטיח את מימוש רצונם של המתדיינים לנהל את הליכי הגירושים בערכאה התואמת את האינטרסים המשפטיים שלהם במהלך הגירושין.

מקרים רבים הגיעו לפתחו של משרד עורכי דין אוסטשינסקי ובהם הגיע צד לייעוץ משפטי לאחר שהפסיד את ההזדמנות הראשונה לנהל מאבק איתן על שאלת סמכות השיפוט. ואנו שבים ומדגישים להל גולשינו כי רק ייעוץ משפטי מקצועי של עורך דין הבקיא בתחום משפטי זה יוכל לתת יתרון משמעותי לצד המתדיין באגב הכרעת שאלת סמכות השיפוט.כללי הזהב במרוץ הסמכויות

א. כלל "ההזדמנות הראשונה": כשמתעוררת בעיית סמכות או כשצד חולק על סמכותה של הערכאה השיפוטית – עליו להעלות טענה זו "בהזדמנות ראשונה" - בבית הדין או בבית המשפט בהתאם לנסיבות.

בעל דין, בעל או אשה שלא יעלה את טענת חוסר הסמכות בהזדמנות הראשונה – עלול למצוא עצמו נפסד כשטענתו עלולה ובדרך כלל כך יהיה, תדחה.

בבג"ץ 6334/96 - לאה אליהו נ' בית הדין הרבני האזורי  תק-על 99(1), 539 ,עמ' 54 נקבע כי גם אם נפל פגם בכריכת העניינים הרכושיים ו/או העניינים האחרים, נדרשת בחינה האם הועלתה הטענה בהזדמנות הראשונה וכדברי בית המשפט העליון –

"הטעם לכך הוא שגם אם נפל פגם בכריכה שעשה המשיב, התוצאה של הפגם, בשלב הנוכחי, אינה ביטול הסמכות של [בית הדין הרבני]. תוצאה זאת נובעת מכך שהעותרת לא עמדה על המשמר, ולא ביקשה מבית הדין האזורי להימנע מלדון בעניין הרכוש בשל הפגם שנפל..".

כלל ההזדמנות הראשונה מתייחס כאמור רק לנושאי גירושין הנתונים לסמכות מקבילה של בית הדין הרבני ובית המשפט למשפחה.

ב. כלל הכריכה הכנה – כשמוגשת תביעה לגירושין לבית הדין הרבני ניתן לכרוך אליה עניינים נוספים, כגון מזונות, רכוש, הסדרי ראיה עם הילדים ועוד.

על בעל דין החפץ לכרוך לתביעת הגירושין גם עניינים נוספים, רכושיים ואחרים, להקדים את הגשת התביעה כך שזו תוגש לביה"ד הרבני בטרם הוגשה תביעה בעניינים הרכושיים והאחרים לבית המשפט לענייני משפחה.

אם בעל הדין הגיש את התביעה באופן מקצועי ונכון וכרך אליה כדין את העניינים הרכושיים והנוספים – ביה"ד יקנה סמכות לדון בעניינים אלה אף בניגוד לרצונו של בן הזוג השני.מה העניינים שניתן לכרוך אותם לתביעת הגירושין בבית הדין הרבני ?

עניינים הכרוכים מטיבם וטיבעם בהליך הגירושין כגון, החזקת ילדים, הסדרי ראיה עם הילדים, חינוך הילדים ועוד.

את הענינים שלקמן יש לכרוך לתביעת הגירושין כריכה דיונית – מזונות אשה ורכוש. הכריכה צריכה להיות מפורשת, כנה והגונה.

כריכה שתעשה בחוסר תום לב, באופן כללי ו/או בלתי מפורט ומפורש עלולה להידחות ואו אז הסמכות תישלל מביה"ד הרבני.


• אין באמור במאמר זה כדי להוות תחליף לייעוץ משפטי כמשמעותו בכל דין.