המדריך לחישוב מס רכישה

 

משרד עורכי דין צפריר אוסטשינסקי ושות' מגיש לגולשי האתר מדריך מפורט על שיעורי מס הרכישה ועל דרך חישובו.

 

 

מס רכישה

סעיף 9(א) לחוק מיסוי מקרקעין מגדיר את שיעור מס הרכישה  כאחוז מסכום הרכישה או כסכום קבוע לפי סוג המכירה או המקרקעין.

 

תקנות מיסוי מקרקעין(שבח ורכישה) קובעות אמנם פטור לעניין מס רכישה אך נזכיר את הכלל השולט בדיני המיסים ולפיו כשם שמחובתה של רשות להצביע על חיקוק מכוחו היא באה לגבות את המס, כן מחובתו של נישום להצביע על מקורו החוקי של הפטור מתשלום המס.

 

טעות נפוצה באשר לעסקאות מקרקעין הינה באשר להגדרת המונח מכר. נזכיר כי זכות במקרקעין הינה מושג רחב המקפל בתוכו את כל סוגי הבעלות ואף הבעלות הזמנית(כגון שכירות ארוכה מעשר שנים) ובאשר למונח מכירה, הרי שגם כאן לשון החוק הינה רחבה ופרשנותה המקובלת הינה לכל סוג של העברה או וויתור על זכות במקרקעין(בין בתמורה ובין שלא בתמורה).חובת הדיווח על עסקה במקרקעיןעל הרוכש זכות במקרקעין לדווח בתוך 40 ימים על ביצוע העסקה.

 

דיווח זה יכלול הצהרת רוכש על: מהות הזכות שנרכשה, פרטי העסקה לרבות סכום שהועבר בתמורה למוכר, שיעורי המס החלים לפי מהות העסקה וכן מקור הפטור הנדרש ממס.נעיר כי "יום הרכישה" לעניין שומת המס וחובת הדיווח הינו יום חתימת הסכם המכר.

 

למועד הדיווח נודעו משמעויות רבות הגם שהאיחור בדיווח יגרור קנסות, ריביות והפרשי הצמדה נזכיר שוב כי מחובתו של הרוכש המבקש פטור, להציג לרשויות המס כל מסמך המצביע על קיום תנאי הפטור ולפיכך יתבקש הרוכש לצרף להצהרה גם עותק נאמן למקור של הסכם הקניה, נסח טאבו וכל ניירת רלבנטית אחרת המצביעה על פטור נדרש.

 

בשלב הבא יקבל הרוכש הודעה מאת הרשות על קליטתה של ההצהרה בלשכת מיסוי מקרקעין,שובר לתשלום מס רכישה(ככל שהוגשה שומה עצמית ולפיה לא  מתקיים פטור בעניינו של הרוכש)וכן  שומת מס רכישה בצירוף שובר המופנה לטאבו או אישור לטאבו כאשר מדובר על פטור.

 

שיעורי מס הרכישה-

 

דירת מגורים יחידה החוק מעניק ליחיד, תושב ישראל שיעור מופחת של מס רכישה ובלבד שזוהי לו דירה יחידה בישראל(למעט אם בידו חלק שאינו עולה על שליש בדירת מגורים נוספת). סעיף 9(ג) לחוק מגדיר דירת מגורים כדירה "המשמשת או המיועדת למגורים". בעוד זכות במקרקעין שאינה דירה תמוסה בשיעור קבוע של 6% מסך המכר, הרי שמיסוי דירת מגורים יחידה הינו מיסוי מדורג ואלו שיעוריו:

 

על חלק השווי שאינו עולה על 1,123,910 ₪ - 5%. 

 

על חלק השווי העולה עד 1,123,910 ₪ ועד 3,371,710 ₪ - 6%. 

 

על חלק השווי העולה על 3,371,710 ₪ ועד 4,642,750 ₪ - 7%. 

 

על חלק השווי העולה על 4,642,750 ₪ ועד 15,475,835 ₪ - 8%. 

 

על חלק השווי העולה על 15,475,835 ₪ - 10%.