הפיצוי המוסכם 

המידע המוצע כאן לגולשי משרד עורכי דין צפריר אוסטשינסקי הינו מידע עדכני וחשוב הכתוב בלשון קלה ונוחה לקריאה וכל זאת כדי להרחיב אופקים של בעלי עסקים, גם אם אינם משפטנים ולהביא לידיעתם ידיעות נחוצות הקשורות למתחם קבלת החלטותיהם העסקיות.

בפסק דין חשוב מתאר בית המשפט המחוזי (מרכז) את מאפייניו של הפיצוי המוסכם."הפיצוי המוסכם אינו בבחינת "פיצוי עונשי" והוא משקף את הערכתם של הצדדים בעת כריתת החוזה לנזק הצפוי לשותפות שיכול להינתן ללא הוכחת נזק, מהווה למעשה תחליף לפיצוי בגין הנזקים שנגרמו לנפגע בפועל ואשר דרושים הוכחה, אולם לא יכול להינתן במצטבר לו, שכן אז יהווה משום כפל פיצוי"
ת"א (מרכז) 1741-08-07  ד.ס. הרכבות בע"מ נ' א.א.ב סוסה-א. ארנסון-קבוצת ברן (מיזם משותף)(פורסם בנבו).

משום מה לא מעט מן העוסקים בתחום חוזי המכר והשכירות, בין אם מדובר במכר מקרקעין ובין אם מדובר במכר טובין, טועים באשר למאפייניו של פיצוי זה.


מהו פיצוי מוסכם?

פיצוי מוסכם הינו סך מוערך מראש על ידי הצדדים לגביו קבעו הצדדים עוד בעת כרתת ההסכם כי הוא יהווה סכום ראוי לפיצוי מי מן הצדדים אשר כנגדו בוצעה הפרת הסכם(סעיף 15 לחוק החוזים) .הזכות לפיצוי מוסכם- זכות חלופית או מצטברת?

הנוסחים המקובלים של סעיף זה הינם כי סך הפיצוי המוסכם יבוא בנוסף לכל תרופה או סעד אחר.

החוק נותן למעשה לצד להסכם את הזכות לקבוע האם ישתמש בזכות לפיצוי מוסכם מבלי צורך להוכיח את נזקיו כתוצאה ממעשה או מחדל של הצד השני העולה כדי הפרת הסכם, או שמא יפעל לפי הוראות סעיפים 10 עד- 14 לחוק החוזים שאז יצטרך להוכיח את נזקיו.האם הזכות לפיצוי מוסכם מותנית באכיפה או ביטול?

זכותו זו של צד הנפגע ממעשה או מחדל של רעהו העולה כדי הפרת הסכם הינה זכות "מעין משוריינת". רוצה לומר, זכותו זו של הצד הנפגע לקבלת דמי הפיצוי המוסכם, תעמוד לו בין אם בחר בדרך של ביטולך ההסכם ובין אם בחר בדרך של המשך קיומו.התערבות בית המשפט בסך הפיצוי המוסכם

נזכיר כי כחלק מגישת המשפט המקובל ליתן כח מועדף להסכמת הצדדים, הרי שבית המשפט יתערב בשיעור הפיצוי המוסכם רק במקרים נדירים.

המקרים בהם יתערב בית המשפט בסך הפיצוי המוסכם הינם אותם מקרים בהם לא קיים יחס סביר בין הנזק העשוי להיגרם מהפרה אפשרית. ניתן דוגמא, אם בהסכם שכירות על דירה שדמי השכירות החודשיים המשתלמים למשכיר בגינה הם 5000 ₪ יקבע פיצוי מוסכם של 15,000$, אפשר לומר כי סך זה אינו סביר.מהו אם כן סך סביר לפיצוי מוסכם?

בפרקטיקה המשפטית ולאור בחינת הפסיקה את שאלת הסך הראוי לפיצוי מוסכם וככל שמדובר על הסכמי מכר, נהוג לומר כי סך של 10% משווי הזכות שהיא נשוא ההסכם, הינו סך סביר לקביעת שיעור הפיצוי המוסכם.
               

• האמור בתוכן זה אינו מהווה ייעוץ משפטי כמשמעותו בכל דין